Sportakkoord II ondertekend: Nederland moet echt (meer) gaan bewegen

Gisteren werd het Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ ondertekend. Betrokken partijen zijn het eens geworden over de hoofdlijnen, waarna komend jaar de 340 deelnemende gemeenten hun lokale sportakkoorden hierop kunnen aanpassen. Lering is getrokken uit het Sportakkoord van 2018, tegelijkertijd realiseert men zich dat sport en de sportcultuur voor nieuwe uitdagingen staan en dat de tijd dringt. De ambitie is dan ook duidelijk: Nederland moet echt (meer) gaan bewegen. Als we als samenleving doorgaan op de huidige voet, is in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek. Naar het zwembad dus!

Alle sportaanbieders

Op hoofdlijnen is er een akkoord waar de minister van Langdurige Zorg en Sport Conny Helder trots op is. “Met het Sportakkoord II gaan we er als sportsector en overheid voor zorgen dat iedereen in een prettige omgeving kan genieten van sport: als deelnemer, vrijwilliger of als toeschouwer. Komend jaar werken we dit hoofdlijnenakkoord uit tot concrete afspraken met de sector. Hierbij is er onder meer extra aandacht voor de kwaliteit van het sportaanbod, de rol van buurtsportcoaches en een veilige sportomgeving.” De focus komt te liggen op het versterken van de lokale en regionale uitvoering. Aan de 340 gemeenten dus de taak om hier handen en voeten aan te geven. Om het concreet te maken, stelt elke gemeente een coördinator sport en preventie aan om sport in het hart van het lokaal sociaal beleid te plaatsen. Daarnaast verstrekt de overheid aan deze gemeenten uitvoeringsbudgetten om de doelen van het akkoord te behalen. In het akkoord wordt benadrukt dat het bij de uitvoering van groot belang is dat alle sportaanbieders worden betrokken, verenigingen én commerciële sportaanbieders en wordt gepleit voor een gelijkwaardige positie van alle partijen. Naast de zwembaden worden hierbij ook expliciet de zwemscholen genoemd als belangrijke speler.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Inzetten op preventie tegen stijgende zorgkosten: zwemmen brengt én houdt Nederland in beweging

Maatschappelijke waarde

Als er nu niks gebeurt, voorzien partijen dat in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek. Maar dit hoeft niet als mensen (meer) gaan bewegen [lees: zwemmen]. Het Sportakkoord beschrijft een aantal voorwaarden die nodig zijn om dit in gang te zetten. Zo moeten er kwalitatief sterke sportaanbieders zijn die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Daarnaast moet het bereik worden vergroot, meer mensen moeten zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven. Tot slot moet de waarde van sport voor de maatschappij zoals het bevorderen van de gezondheid, het brengen van plezier en zingeving in het dagelijks leven en het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid veel meer voor het voetlicht worden gebracht. Om de ambities waar te maken, realiseren betrokken partijen zich ook dat vaste patronen moeten worden doorbroken. Het huidige sportaanbod bij sportaanbieders sluit nog (te vaak) onvoldoende aan op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. De uitstroom bij sportclubs bij de jeugd van 12 tot 18 jaar is te hoog en als volwassenen eenmaal zijn gestopt met sporten, komen zij moeilijk weer terug bij de sportaanbieders. Sport en sportief bewegen zit te weinig in gedrag en routine van alle inwoners van Nederland. Met dit hoofdlijnenakkoord ‘Sport versterkt’ willen de het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Vereniging Sport en Gemeenten, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) de kaders bieden om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de sport in Nederland.

Kijk bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie over de ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt’.


advertentie

Splash Software