Zwemwaterwet wordt Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en treedt in per 2019

Op 1 januari 2018 zou de nieuwe zwemwaterwet in werking treden. Maar nu het jaar 2017 vordert, lijkt dit toch niet het geval te zijn. De regelgeving rondom baden en zwemmen die onder de werktitel Zwemwaterwet wordt ingericht door het Ministerie wordt wederom uitgesteld. Besloten werd om de voorschriften voor badinrichtingen op te nemen in een Aanvullingsbesluit van het reeds in procedure zijnde Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), gebaseerd op de Omgevingswet. Wat betekent dit voor de zwembranche? Wij vroegen het aan Rijkswaterstaat (Water, Verkeer en Leefomgeving) die zich met deze wetgeving bezighoudt.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.‘De regelgeving rond baden en zwemmen gaat niet in per 1/1/2018, wat is nu de planning?’

De algehele herziening van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is voor het eerst aangekondigd in de brief van 17 april 2008 aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Meerjarenprogramma herijking VROM-regelgeving (Kamerstukken II 2007/08, 29 383, nr. 102). Aanvankelijk was het de bedoeling om de regelgeving rond baden en zwemmen opnieuw in een speciale wet op te nemen. Die wet had als werktitel de ‘Zwemwaterwet’. Vooruitlopend op invoering van die nieuwe wet, werd een wijziging voorbereid van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Een concept van dat besluit is in 2014 voor commentaar gepubliceerd op internet, inclusief de daaraan ten grondslag liggende rapporten.

Medio 2015 werd besloten niet verder te gaan met de wijziging van het Bhvbz, en de voorschriften voor badinrichtingen op te nemen in een Aanvullingsbesluit van het reeds in procedure zijnde Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), gebaseerd op de Omgevingswet. Het zogeheten Aanvullingsbesluit BAL badinrichtingen zal in november 2017 als concept voor inspraak worden gepubliceerd. De definitieve tekst van het Aanvullingsbesluit zal – tegelijk met het BAL – volgens planning in 2019 in werking treden. Er zal een overgangsperiode gaan gelden om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen. Regels voor het zwemmen in oppervlaktewater (de zogeheten zwemlocaties) zijn opgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, dat eveneens is gebaseerd op de Omgevingswet en ook in 2019 in werking treedt.

‘Wat betekent dit voor zwembaden?’

De nieuwe regels voor badinrichtingen (waaronder zwembaden) zullen zoals gezegd worden opgenomen in het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Op dit moment wordt – samen met de branche, het IPO en de VNG – gewerkt aan het finaliseren van het conceptvoorstel. Basis daarvoor was het concept-wijzigingsbesluit zoals dat in 2014 is gepubliceerd, inclusief het toen ontvangen commentaar. Essentie is dat de exploitant verplicht wordt om voor zijn badinrichting een analyse uit te voeren, om te bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers daar lopen. Op basis van die risicoanalyse moet hij dan een plan opstellen met maatregelen om die risico’s te beheersen en dat beheersplan uitvoeren.

Om dit voor de praktijk wat te concretiseren, is er in 2014 een eerste versie van een Model-risicoanalyse opgesteld. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen voor het zwembadwater geactualiseerd, waardoor ze een goede indicatie geven van de mate van effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen. Daarmee komt een groot aantal zogeheten ‘middelvoorschriften’ te vervallen, zoals de pompcapaciteit, de frequentie van het spoelen van de filters en de hoeveelheid toe te voegen vers water. De exploitant krijgt dus veel ruimte om zijn badinrichting zodanig te beheren dat het voor de gebruiker gezond en veilig is. Dat biedt in principe mogelijkheden om te besparen op water, energie, chemicaliën en personeelskosten. Zoals gezegd zal het concept-besluit in november 2017 voor commentaar worden gepubliceerd.

‘Hoe verhoudt de wet zich tot de omgevingswet?’

De nieuwe regelgeving voor badinrichtingen wordt onderdeel van het Besluit Activiteiten Leefomgeving, een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de Omgevingswet.


advertentie

VDH Watertechnology