15 oktober ZwembadBranche Dag

Toekomst Nationaal Platform Zwembaden | NRZ: een update

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zit in een proces van heroriëntatie op de organisatie, haar doelstellingen en activiteiten. In dat kader zijn de afgelopen maanden onder meer gesprekken gevoerd met allerlei stakeholders uit de zwembranche. Dit ging om individuele gesprekken maar ook om klankbordbijeenkomsten binnen de branche. Daarnaast werd bestuurlijk met Zwemkracht14 van gedachten gewisseld.

Met de input vanuit de zwembranche zijn de bestuurspartijen RECRON, VSG en KNZB, Evert-Jan Hulshof en Koen Breedveld aan de slag gegaan om de kerntaken van de vernieuwde organisatie vast te stellen. De maatschappelijke taak en de aansturing van de organisatie zijn vervolgens beschreven in vernieuwde en gemoderniseerde Statuten. De maatschappelijke taak van de organisatie is op hoofdlijnen als volgt omschreven:
• Het op nationaal niveau verbeteren van de kwaliteit en het borgen van het zwemonderwijs; zwemveiligheid en zwemvaardigheid; zwembaden en zwemomgevingsveiligheid.
• Het verbinden, ontwikkelen en versterken van de zwemsector.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Belangrijkste wijzigingen
Inmiddels zijn er definitieve concept Statuten die unaniem door het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zijn vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de Governance zijn:
1. Er komt een onafhankelijke voorzitter;
2. Het bestuur zal naast de drie oprichtende organisaties (RECRON, VSG en KNZB) bestaan uit nog zes organisaties. Door het betrekken van een groter deel van de achterban wordt het draagvlak vergroot.
3. Er wordt een aantal (inhoudelijk) commissies ingesteld onder meer om de deskundigheid uit het veld beter te benutten en meer inhoudelijke discussies op commissieniveau te voeren;
4. Er komt een directie- en bestuursstatuut waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd en waarbij uitgegaan wordt van het bestuursmodel ‘besturen op hoofdlijnen’.

Eendrachtig
De bestuurders van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, Mervyn Stegers (VSG en voorzitter), Marcel Tap (RECRON) en Jan Kossen (KNZB), zijn tevreden over het bereikte resultaat. Zij zijn unaniem van mening dat de gemoderniseerde Statuten een belangrijke en grote stap voorwaarts is. Ze staan eendrachtig achter dit bestuurlijk fundament en verwachten de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan het verdedigen van de belangen van de sector. Binnen de huidige bestuurlijke constellatie moet de vernieuwde Statuten voorgelegd worden aan het bestuur van de drie bestuurspartijen (RECRON, VSG en KNZB). De afspraak is dat terugkoppeling vanuit de bestuurspartijen daarover uiterlijk 1 juni a.s. plaatsvindt.

Vervolgtraject
Na 1 juni wordt, op basis van de bestuurlijk geaccordeerde inhoudelijk en financiële uitgangspunten, gestart met de inrichting van de te vernieuwen organisatie. De implementatie zal stapsgewijs plaatsvinden. Al na de zomer kunnen naar verwachting eerste concrete stappen gezet worden zoals het benoemen van een onafhankelijk voorzitter en het organiseren van bijeenkomsten van inhoudelijke projectgroepen in het kader van BREZ 3.0.

 
deel op twitter deel op facebook
 advertentie

E.B.T.C.advertentie

Pomaz