15 oktober ZwembadBranche Dag

Nationaal Sportakkoord stelt geld beschikbaar voor bewegingsonderwijs. Kansen voor schoolzwemmen?

Vandaag wordt het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend in Den Haag. Dit akkoord, waar met verschillende partijen de afgelopen maanden aan is gewerkt, onderschrijft dat sport en bewegen van groot belang is voor individuen en voor de samenleving in zijn geheel. Het is goed voor de gezondheid, maar het heeft ook een grote sociale waarde. Eén van de ambities is om kinderen meer te laten bewegen. Om dit kracht bij te zetten is er ook geld voor bewegingsonderwijs beschikbaar gesteld. Biedt dit weer mogelijkheden voor schoolzwemmen?

‘Sport verenigt Nederland’

Met het akkoord wil men benadrukken dat Sporten en bewegen goed is voor de gezondheid, de sociale contacten, het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk is om te doen. De sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt worden, zo stellen de partners. Het is daarom van groot belang dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. Daarvoor moet het sport- en beweegaanbod aansluiten bij de behoeften van alle Nederlanders. En sportaanbieders moeten worden ondersteund om in die behoeften te kunnen voorzien. Sport moet aantrekkelijk zijn voor jong en oud, met of zonder beperking, arm en rijk. Hiervoor willen de partners van het Sportakkoord zich hard maken en hebben daarom zes ambities geformuleerd.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  1. Inclusief sporten & bewegen. De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.
  2. Duurzame sportinfrastructuur. De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders. De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
  4. Positieve sportcultuur. De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
  5. Vaardig in bewegen. De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.
  6. De zesde ambitie ’topsport die inspireert’ zal in de loop van 2019 worden uitgewerkt, strekking zal zijn dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Lees ook: Voortgang Sportakkoord: van 13 naar 5 thema’s

Meer budget bewegingsonderwijs

Nu is het aan de betrokken partijen om deze ambities te vertalen naar de lokale en sportspecifieke context en te komen tot regionale en/of lokale akkoorden. Zoals altijd is hiervoor natuurlijk geld nodig. VWS investeert daarom circa € 410 miljoen per jaar in sport gedurende de looptijd van dit sportakkoord. Daarvan zal € 61 miljoen11 per jaar beschikbaar komen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties, waarmee er ook meer geld vrijkomt voor de buurtcoaches. Maar nog interessanter is het budget voor bewegingsonderwijs. Om dit te te stimuleren komt € 3 miljoen vrij voor het primair onderwijssector. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van de € 237 miljoen die met het werkdrukakkoord beschikbaar is gekomen om meer en beter bewegingsonderwijs te realiseren door de inzet van een vakleerkracht. Vraag blijft dan wel natuurlijk: Is dit genoeg of de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat?

Open karakter

De strategische partners zijn overeengekomen dat het sportakkoord een open en dynamisch karakter heeft. Dit zowel ten aanzien van de beschreven maatregelen in de deelakkoorden, als met betrekking tot de partners binnen dit akkoord. De afspraken in het akkoord, die vandaag worden bekrachtigd, zijn zeker niet limitatief. Nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd indien deze passen binnen de geformuleerde visie en bijdragen aan het realiseren van minimaal één van de geformuleerde ambities. Nieuwe partners kunnen aansluiten indien zij de visie onderschrijven en bereid zijn bij te dragen om de ambities in dit akkoord te realiseren.


advertentie

EasySwim