Meeste projecten Sportimpuls blijven (gedeeltelijk) bestaan na verlopen subsidie

Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders – en dus ook zwembaden- via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een hogere en vooral duurzame sport- en beweegdeelname te bereiken. De regeling is gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Zeker een goed initiatief. Maar hoe interessant is het om mee te doen, blijven deze projecten ook voortbestaan als de subsidie wegvalt?

Veel projecten gaan door

het Mulier Instituut deed in opdracht van ZonMw onderzoek en wat bleek? Een derde van de sport- en beweegaanbieders die in 2014 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. De helft voert nog een deel van de activiteiten uit. Slechts 11 procent heeft de activiteiten helemaal gestopt. Belangrijkste redenen zijn een tekort aan deelnemers en een gebrek aan financiële middelen bij de uitvoerende organisaties en de doelgroep. Met name projecten met begeleiding door (meerdere) professionals blijken na de subsidieperiode moeilijk te bekostigen.

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek

  • De voortgezette sport- en beweegactiviteiten zijn in drie kwart van de gevallen wekelijks terugkerende activiteiten
  • Bij de Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) projecten en Kinderen sportief op gewicht (KSG) projecten is weinig sprake van ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning, wat verplichte onderdelen binnen de JILIB- en KSG-regelingen zijn
  • Professionele begeleiding van deelnemers naar passend vervolgaanbod, bijvoorbeeld door de buurtsportcoach, is van positieve invloed op het aantal deelnemers dat doorstroomt. De mate waarin kinderen doorstromen naar vervolgaanbod is erg afhankelijk van de ouders
  • Bij drie kwart van de projecten waarin is samengewerkt met andere partijen heeft de Sportimpuls gezorgd voor blijvende en geïntensiveerde samenwerking met (een deel van) deze partijen
  • Bij 68 procent van de projecten zijn projectbetrokkenen nog steeds inzetbaar voor de activiteiten
  • De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit het vorige borgingsonderzoek. Een opvallend verschil is dat in het huidige onderzoek het percentage projecten dat de activiteiten geheel heeft voortgezet een stuk lager is. Het percentage projecten dat de activiteiten gedeeltelijk heeft voorgezet is hoger. Er zijn geen verschillen in het aandeel projecten dat de activiteiten helemaal heeft gestopt. Een verklaring voor deze verschillen ontbreekt

Lees ook: Jeugd beweegt steeds slechter, tijd om te zwemmen!

Sportimpuls kinderen

In 2014 zijn 177 Sportimpulsprojecten gestart: 113 reguliere Sportimpulsprojecten, 47 JILIB-projecten en 17 KSG-projecten. Naast deze ‘reguliere’ Sportimpulsregeling hebben sport- en beweegaanbieders sinds 2013 ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de Sportimpuls KSG. In 2014 is daar de Sportimpuls JILIB bijgekomen. De Sportimpuls is gestart in 2012. Begin 2018 is de laatste ronde Sportimpulsprojecten van start gegaan. Deze projecten lopen nog tot en met 2020.

Onderzoek

In het onderzoek Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014 is gekeken naar de borging van de projecten na de tweejarige subsidieperiode. Voor het onderzoek vulden 114 hoofdaanvragers van Sportimpulsprojecten een online enquête in. Daarnaast zijn diepte-interviews uitgevoerd met betrokkenen van veertien projecten. Ook zijn tien korte telefonische interviews gehouden met hoofdaanvragers die de online enquête niet hebben ingevuld. Dit is gedaan om te achterhalen of de non-respons een selecte groep was, bijvoorbeeld projecten die niet zijn geborgd. Dit bleek niet het geval te zijn. Dit onderzoek is een vervolg op het borgingsonderzoek uit 2017 waarin de borging van de ronde 2012 en 2013 Sportimpulsprojecten centraal stond.

>> Kijk voor meer informatie over de subsidie Sportimpuls op Sport in de buurt
RBI Corrosion