Wat vind jij van de wijzigingen regelgeving badinrichtingen? Laat het ministerie nu weten via internetconsultatie!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regels rond baden en zwemmen in (semi-)openbare waterbassins. Maar hiervoor schakelt men graag de hulp in van de branche zelf. In de voorbereiding kan vanuit de branche wordt gereageerd. Hiermee wil men verbeteringen aanbrengen in deze regelgeving. De reacties kunnen online worden gemeld. De internetconsultatie rond de nieuwe zwemwater-regelgeving is gisteren van start gegaan, je kunt reageren tot 28 juni.

Bhvbz

De nieuwe regels voor badinrichtingen (waaronder zwembaden) zullen worden opgenomen in het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de Omgevingswet. Doel van het Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van die bassins op een adequate manier te beschermen. Op de voorloper van dit aanvullingsbesluit, in de vorm van een wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz, op basis van de gelijknamige wet, de Whvbz) kon in september 2014 commentaar worden gegeven. Na verwerking van het ontvangen commentaar is vervolgens besloten om het concept-wijzigingsbesluit om te bouwen naar het voorliggende conceptbesluit op basis van de Omgevingswet. De regels komen via dit concept-aanvullingsbesluit in het Besluit activiteiten leefomgeving te staan.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Voor wie?

Het onderhavige besluit heeft gevolgen voor de volgende belanghebbenden:
• personen, organisaties en bedrijven die aan derden gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in waterbassins (niet zijnde zwemlocaties in oppervlaktewater);
• Provincies in hun rol van uitvoerder, toezichthouder en handhaver;
• gemeenten in hun rol van eigenaar/exploitant van bepaalde openbare waterbassins;
• gebruikers van waterbassins, zijnde zwemmers en baders.

Verwachte effecten

Er worden regels gesteld met het oog op het voorkomen van verdrinking, het voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van de water- en luchtkwaliteit en het voorkomen van letsel. De kwaliteitseisen voor het water in de bassins worden in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten, en er komen kwaliteitseisen voor de lucht in overdekte waterbassins. De exploitant moet het water in het bassin – en bij overdekte bassins ook de lucht – (laten) onderzoeken op een aantal nieuwe en vervangende parameters. De overheid verwacht dat dit extra analysekosten met zich meebrengt, maar ook mogelijkheden tot besparingen door vrijheden in de bedrijfsvoering. Exploitanten die nu al aan de huidige kwaliteitseisen voldoen, kunnen naar verwachting zonder noemenswaardige extra investeringen aan de nieuwe kwaliteitsvoorschriften voldoen.

Meer vrijheid

Met deze regelgeving gaat men ervan uit dat de exploitant meer eigen verantwoordelijkheid krijgt en zelf kan bepalen met welke maatregelen de gezondheid en veiligheid van de gebruikers worden geborgd. Daarvoor moet een exploitant een risicoanalyse uitvoeren en beheersmaatregelen opstellen en uitvoeren. De uitvoering van de maatregelen kunnen worden geïntegreerd met de beheers-, schoonmaak- en onderhoudsmaatregelen die al genomen moeten worden.

Voor reacties op de regels rond baden en zwemmen in (semi-)openbare waterbassins en meer informatie kijk op: www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_waterbassins_omgevingswet


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier