PAO Symposium Zwembaden

Op 9 februari organiseert TU Delft, faculteit CiTG is samenwerking met Sportfondsen Nederland een symposium voor de zwembadbranche. Gedurende het symposium zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Legionellabeheer
Mr. Wilfred Reinhold (Ministerie Infrastructuur en Milieu), ing. Hans de Vries (Projectleider Legionella VROM-Inspectie/Inspectie Leefomgeving en Transport) en ir. Lodewijk van Leengoed (Brancheorganisatie Zwembadtechniek (BoZt))
Na de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel is voor vele miljoenen geïnvesteerd in maatregelen ter voorkoming van een legionellabesmetting. De zwemaccommodaties moeten nu nog twee keer per jaar worden bemonsterd op de aanwezigheid van Legionella en op diverse locaties worden er uitgebreide beheersmaatregelen uitgevoerd ter voorkoming van een besmetting. VROM inspectie heeft in 2011 een groot aantal controles in de zwembaden gedaan en zal hierover rapporteren. Ook heeft de BoZt uit het veld een aantal vragen verzameld waarop tijdens deze lezing nader zal worden ingegaan.

De nieuwe zwemwaterwet
Ir. Sybrand Landman (Ministerie Infrastructuur en Milieu) en prof.dr.ir. Peter Appel (werkgroep Veilig en comfortabel zwemmen)
In 2012 zal er een nieuwe zwemwaterwet verschijnen ter vervanging van de Whvbz. In plaats van middelvoorschriften zal de nieuwe zwemwaterwet uitgaan van doelvoorschriften. Ook de zwemwaterkwaliteitparameters waaraan voldaan moet worden zullen veranderen. Eén en ander heeft grote consequenties voor het beheer in de zwemaccommodaties: niet alleen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit, maar wellicht zullen er ook normen komen voor de luchtkwaliteit en comfort. Daarnaast zal het mogelijk worden nieuwe technieken sneller binnen bepaalde randvoorwaarden te kunnen implementeren. Zowel vanuit het Ministerie als vanuit de praktijk zal nader ingegaan worden op de mogelijke gevolgen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Verslag Nederlandse zwembadwaterkwaliteit
Ing. Ludo Feyen (Laboderva) en ing. Ger Hulshof (C-Mark)
Zwembaden worden maandelijks gecontroleerd op waterkwaliteit door gecertificeerde laboratoria en aan de hand van deze controlebezoeken beoordeeld door de toezichthouder: de provincie. Tijdens deze presentatie zal de kwaliteit van het Nederlandse zwembadwater gepresenteerd worden. De gemiddelde waterkwaliteit, maar ook de uitschieters, worden inzichtelijk gemaakt. In de presentatie zal speciale aandacht worden besteed aan de afkeuringen: wat gaat er mis en wat is hier aan te doen?

Duurzaam ontwerpen
Ing. Theo Klok (DWA)
Duurzaamheid, maar ook het duurzaam ontwerpen is nog steeds een containerbegrip. Wat vandaag duurzaam is, is morgen alweer achterhaald. Vooraanstaande ontwerpers van sportaccommodaties zullen worden uitgedaagd in een paar zinnen aan te geven waaraan volgens hen een duurzaam ontwerp moet voldoen. Maar u wordt ook vooraf gevraagd een punt te noemen wat u belangrijk vindt bij een duurzaam ontwerp. Met al deze informatie zal tijdens deze sessie getracht worden een redelijk duurzaam ontwerpkader te vormen.

Calamiteitenprotocol bij zwembaden: dilemma’s aan de hand van een recente casus in Nederland
Drs. Jan Bakker (klinisch arbeidsgeneeskundige Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC)
De wetgeving in zwembaden (Whvbz) geeft kaders waarbinnen een zwembad geëxploiteerd mag worden. Eigenlijk staat er vooral wanneer er geen gelegenheid tot zwemmen of baden gegeven mag worden. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer je als badmeester of zwembadmanager zwemmers uit het water moet gaan halen. Of nog erger: wanneer je een zwembad zou moeten sluiten vanwege gezondheidsredenen. Tijdens deze presentatie wordt een casus gepresenteerd over de dilemma’s hierbij en de rollen van de diverse betrokken functionarissen en instanties in en rond het zwembad. De presentator maakt ook deel uit van een WHO werkgroep met de opdracht om in 2013 een herziening van de huidige “WHO Guidelines on Swimming Pools and Spas” te presenteren in Rome.

Pool & Spa-conferentie Porto maart 2011
Ir. Maarten Keuten (Hellebrekers Technieken/TU Delft)
Tijdens de 4de Pool & Spa-conferentie van 15-18 maart 2011 te Porto zijn verschillende actuele onderwerpen gepresenteerd. De onderwerpen waren in
de volgende groepen onderverdeeld:

  • Risico-analyse, veiligheid en toegankelijkheid
  • Chemische risico’s in water en lucht
  • Waterbehandeling en desinfectie
  • Microbiologische risico’s
  • Monitoring en management
  • Wet- en regelgeving

Tijdens deze presentatie zal een samenvatting gegeven worden van de belangrijkste onderwerpen van deze conferentie.

Voor meer informatie en aanmelden www.pao.tudelft.nl


advertentie

Splash Software