Informatieplicht energiebesparen zwembaden per 1 juli: is jouw zwembad er klaar voor?

Vandaag is het Wereldmilieudag, een dag om te benadrukken hoe belangrijk het milieu is en wat we kunnen doen om het te behouden en te verbeteren. Ook in Nederland is er volop aandacht voor het klimaat en niet alleen op 5 juni. Er is al veel gesproken over het klimaatakkoord. Voor zwembaden die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken geldt al jaren een verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Maar per 1 juli 2019 gaat voor zwembaden ook een informatieplicht gelden. Deze maatregel is bedoeld om de transitie naar een CO2-neutraal Nederland een impuls te geven. Nog minder dan een maand en dan is het 1 juli, is jouw zwembad er al klaar voor?

Wat betekent de informatieplicht?

Als de informatieplicht voor jouw zwembad geldt, moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dat kan via het eLoket. Uitgangspunt hiervoor is de actuele Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze bevat de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze rapportage zal elke vier jaar moeten plaatsvinden.

Wanneer geldt de informatieplicht?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (art.2.15 Activiteitenbesluit) verplicht alle bedrijven, dus ook zwembaden, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Valt het zwembad hieronder, dan moet het zwembad in 2019 voldoen aan deze informatieplicht.

Welke maatregelen moet je nemen?

In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan de maatregelen voor onder meer zwembaden met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als zwembad voldoe je in elk geval aan de wettelijke energiebesparingsplicht door het uitvoeren van alle van toepassing zijnde EML maatregelen. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die niet wordt genomen, moet een gelijkwaardige of een betere alternatieve maatregel worden genomen waarmee net zo veel of meer energie wordt bespaard. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het voldoet. Je kunt dat zelf controleren door gebruik te maken van het Filterinstrument erkende maatregelen.

Waar moet de rapportage aan voldoen?

In het eLoket kan de van toepassing zijnde bedrijfstak worden gekozen, waarna de betreffende maatregelen tevoorschijn komen. Per maatregel kan vervolgens aangegeven worden of die niet van toepassing is, (gedeeltelijk) is uitgevoerd of niet is uitgevoerd maar wel een alternatieve maatregel is getroffen is of helemaal niet is uitgevoerd. Het is verplicht om bij het niet of gedeeltelijk uitvoeren van een maatregel het eventuele alternatief te omschrijven. Het is optioneel om een toelichting te geven op het niet treffen van een maatregel. Dit wordt echter wel aangeraden om vragen hierover voor te zijn.

Wat kun je nu doen?

  • Check met de Wetchecker energiebesparing of het zwembad moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met deze regelhulp check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor het zwembad nodig zijn. Hiervoor heb je nodig: de energierekening uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten, de financiële jaarrekening, het aantal werknemers en het gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.
  • Start gelijk met energie besparen. Neem de van toepassing zijnde maatregelen uit de EML energiebesparing. Rapporteer vervolgens aan het bevoegd gezag welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen bij het zwembad zijn uitgevoerd en welke niet. Indien een erkende maatregel (nog) niet is uitgevoerd, kan dit worden aangegeven. Indien er een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel is genomen, moet dit ook worden vermeld en bij de registratie worden omschreven.

Need to know

  • Om de rapportage in te voeren in het eLoket is een eHerkenningsmiddel niveau 1 noodzakelijk. Hiervoor moet een eHerkenningsmiddel worden aangeschaft. Een eHerkenningsmiddel is een inlogsysteem met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.
  • Per zwembad mag er maar één persoon een rapportage indienen. Als er onder 1 organisatie meerdere zwembaden vallen, mag per zwembad één persoon een rapportage indienen. Dat hoeven dus niet dezelfde personen te zijn.
  • Je kunt een intermediair machtigen om de rapportage in te vullen. Het is niet nodig om het bewijs van de machtiging aan de intermediair op te sturen. De drijver van het zwembad moet de machtiging verstrekken en is verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage.
  • De ingevoerde gegevens kunnen tot en met 1 juli 2019 worden aangepast. Daarna zal het eLoket niet sluiten, maar zal er na een aanpassing een kopie van de rapportage met een nieuw registratienummer aangemaakt worden door het eLoket.
  • Na het rapporteren krijg je niet direct een bericht dat je voldoet aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht. Dat bepaalt uiteindelijk het bevoegd gezag. Je ontvangt wel een bevestigingsmail dat de rapportage is ingediend.
  • Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen het zwembad is gevestigd. Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven kan de provincie bevoegd gezag zijn.

Kijk hier voor de erkende maatregelen.
Kijk hier voor het Filterinstrument erkende maatregelen.
Hellebrekers
X