De Miljoenennota: gaat er nog geld naar de zwembranche?

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. De dag was anders dan anders. Eigenlijk zoals we al leven vanaf maart dit jaar: anders dan anders. Maar sommige dingen veranderen ook niet. Ook dit jaar was er gewoon weer een Troonrede en een Miljoenennota met plannen en een begroting voor 2021. Waar gaan ons voor inzetten en waar gaan wij als Nederlandse samenleving ons geld aan uitgeven? Voor ons geldt natuurlijk de vraag: is er aandacht voor de zwembranche en gaat er nog geld naar de zwembaden? Wat zijn de plannen voor onze branche?

Plezier centraal

Koning Wilem-Alexander zei het volgende: ‘Aan dit sportbeleid ligt vooral de maatschappelijke betekenis van sport ten grondslag. Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van de schoolprestaties en het verminderen van schooluitval. Het kabinet streeft een sportieve samenleving na waarbij plezier in sport en bewegen belangrijk is, waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en topsport mensen inspireert en samenbrengt.’ Het is fijn dat het kabinet veel waarde hecht aan bewegen en het belang erkent voor onze gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Met name ook voor de jeugd. Maar wat betekent dit concreet?

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het gaat om sport is: een sportieve samenleving waarbij plezier in sport en bewegen belangrijk is, waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en topsport mensen inspireert en samenbrengt. Eén van de belangrijkste vehicles om gezonde leefstijl te stimuleren is het Sportakkoord. Hiermee worden samen met de sport, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen Nederland te verenigingen via sport en bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Ook zwembaden kunnen hierin een grote rol van betekenis spelen. Hiervoor is voor 2021 via subsidies en opdrachten in totaal € 77,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij enkele highlights die interessant zijn voor de zwembranche.

Sportakkoord

  • Lokale en/of regionale sportakkoorden waarin partijen afspreken welke ambities op het gebied van sport en bewegen er binnen hun gemeenten zijn en hoe ze deze willen bereiken, zijn het aangewezen instrument om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren. Gemeenten kunnen voor het uitvoeren van het sportakkoord aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord (de gemeenten zijn hier vrij in). Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal op 1 januari 2019. De budgetten liggen tussen de € 10.000 en € 200.000. In totaal is in 2021 hiervoor € 10,4 miljoen beschikbaar.
  • We willen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Belemmeringen die mensen ervaren nemen we weg, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches. Het aantal buurtsportcoaches wordt verhoogd naar 3.665 fte in 2021. Op 7 juli 2020 lag het aantal op 3.600 fte, 98% van de doelstelling van 2021.
  • Om een versnelling aan te brengen in het realiseren van de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord is, in lijn met de sportakkoorden, besloten om ook voor de uitvoering van maatregelen uit lokale en regionale preventieakkoorden een bijdrage voor gemeenten beschikbaar te stellen. Voor deze afspraken van gemeenten met de lokale partners over de inzet op preventie en een gezonde leefstijl is € 8 miljoen vrijgemaakt.
  • GIDS (Gezond In De Stad) heeft als doel om gemeenten te ondersteunen bij terugdringen van gezondheidsverschillen, het gaat hierbij onder meer om overgewicht bij de jeugd. Het beschikbare budget van jaarlijks € 20 miljoen is voor de periode 2018 tot en met 2021 overgeheveld naar het gemeentefonds en wordt via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor de periode 2019-2021 is dit budget verhoogd met jaarlijks € 3 miljoen.

Zwemveiligheid

Daarnaast wordt het Nationale Plan Zwemveiligheid 2020-2024 -dat als doel heeft om inwoners zwemvaardiger te maken, zwemomgevingen in Nederland veiliger te maken en inwoners zich bewuster te maken van risico’s op verdrinking- ondersteund. Ingezet wordt op intensivering van maatregelen voor groepen met de hoogste risico’s en er worden interventiepilots uitgevoerd om maatregelen te toetsen op toepasbaarheid, effectiviteit en bruikbaarheid. Voor het Nationaal Plan Zwemveiligheid zal een deel van de 2,3 miljoen die de overheid voor het project ‘Vaardig in bewegen’ beschikbaar stelt, worden vrijgemaakt. Het exacte bedrag wordt nog bepaald op basis van de subsidie aanvraag die najaar zal worden ingediend door NLZwemveilig. Tevens is het Ministerie van VWS samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met de Reddingsbrigade Nederland om te kijken hoe voldoende middelen uitgetrokken kunnen worden om de taken met betrekking tot de zwemveiligheid in Nederland te kunnen bevorderen en verdrinkingen te voorkomen.