27 maart ZwembadBranche Congres

Cursus Technisch Medewerker

Het werk van een technisch medewerker is van essentieel belang voor de continuïteit van een zwemaccommodatie. De technisch medewerker moet zorgen dat alle installaties optimaal blijven (samen)werken en dat storingen en afwijkingen zo snel mogelijk worden opgelost. Door het toenemende aantal kwaliteitseisen worden er aan technisch medewerkers tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld.
Zo moet de medewerker veel logboeken bijhouden, op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en rekening houden met de reductie van energie, water en materialen. Met deze cursus biedt Sportfondsen een basispakket van technische kennis en vaardigheden, specifiek voor zwemaccommodaties. Door deze cursus leert de technisch medewerker alle aspecten van het vak kennen. Het gaat hierbij met namen om het herkennen van de aanwezige installaties, de details van het gebouw en weten hoe hier mee om te gaan.

Cursus VCA
Met het oog op aansprakelijkheid en in het geval van calamiteiten stellen de Arbowet en het bedrijfsleven steeds hogere eisen aan de veiligheid van medewerkers en hun werkomgeving. Het integreren van veiligheidsaspecten in het werk en in de werkomgeving is daarom erg belangrijk. Doel van deze cursus is om de medewerker handvatten mee te geven om op de juiste wijze met risico’s om te gaan en deze te (h)erkennen.

Cursus VOP
De Arbowet en in het verlengde daarvan de NEN-3140 norm, stelt de eis dat een medewerker voldoende opgeleid moet zijn. Zelfs bij zeer eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties, zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen. Een minimale eis om deze werkzaamheden te mogen verrichten, is dat de betreffende medewerkers ‘Voldoende Opgeleide Personen’ (VOP) zijn. Tijdens de cursus wordt de medewerker bekend gemaakt met de gevaren en leert de medewerker deze gevaren beoordelen. Na deze cursus kan hij/zij veilig werken met elektrotechnische installaties.
De medewerker leert dit door:

  • het vergroten van het inzicht in elektrotechnische installaties;
  • kennis te maken met de meest elementaire elektrotechnische begrippen;
  • het kunnen lezen van eenvoudige elektrotechnische schema’s.

Cursus herhaling VOP
Als de medewerker eenmaal VOP is, is het noodzakelijk dat de aanwezige kennis regelmatig wordt bijgehouden en geactualiseerd. Tijdens deze herhalingsdagen wordt de medewerker bijgeschoold in het veilig werken met elektrotechnische installaties. Tevens wordt de medewerker op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot wetgeving.

Cursus OP
Een brandmeldcentrale heeft een belangrijke functie in het voorkomen of beperken van ongevallen en/of schade. Om deze taak te vervullen moet de brandmeldinstallatie altijd in optimale conditie zijn. De Nederlandse Norm 2654-1 stelt dat de gebruiker van een gebouw met een brandmeldsysteem minimaal één persoon aanstelt, die is opgeleid en geïnstrueerd om als beheerder op te treden. De beheerder is verantwoordelijk voor de bediening, periodieke controles en zorgt voor het voorkomen van onechte en ongewenste meldingen. Tevens is hij het aanspreekpunt voor het onderhoudsbedrijf en de brandweer. De cursus is bedoeld voor de medewerker die verantwoordelijk is of wordt voor het beheer van brandmeldinstallaties.

Voor meer informatie: www.sportfondsenacademie.nl