27 maart ZwembadBranche Congres

Aqua Nederland adviseert bij ontwerp nieuwe zwemwaterwet

Zwemmen is in ons land verreweg de meest beoefende lichamelijke activiteit, meer dan wandelen en fietsen. Het is tevens een activiteit waarbij het risico op een onveilige situatie groter is dan bij de meeste veel beoefende activiteiten. En waar een kwetsbare groep, onze kinderen of kleinkinderen, in groten getale aan deelneemt. Het is dan ook terecht dat de overheid het als haar taak heeft beschouwd deze risico’s door middel van de WHVBZ zoveel mogelijk te beperken.

Van middelenwet naar doelenwet
In het huidige politieke klimaat zien velen een doorgeschoten overheidsbemoeienis en wil men de overheidsuitgaven aanzienlijk beperken. Reden dat de overheid de huidige middelenwet WHVBZ zo snel mogelijk wil vervangen voor een doelenwet: de nieuwe zwemwaterwet. Hierin staat centraal de afweging tussen de minimale eisen welke noodzakelijk zijn om de burger te beschermen, tegen die risico’s die gewenste activiteiten zoals zwemmen met zich meebrengen. En natuurlijk de verantwoordelijkheid van de exploitant zelf, de zorgplicht. Hierbij staat niet ter discussie dat de overheid in deze afweging een eigen verantwoordelijkheid blijft behouden. Het is de intentie van de overheid deze nieuwe zwemwaterwet uiterlijk in 2013 van kracht te laten zijn.

Expertgroep BoZt
Een half jaar geleden is Aqua Nederland, werkgroep zwembadwater, actief betrokken geweest bij de oprichting van de Brancheorganisatie Zwembadtechniek (BoZt). BoZt is een onafhankelijke brancheorganisatie die valt onder de coördinatiegroep zwembaden waarin onder meer de NPZ/NRZ, VSG, Recron en overheid zitting hebben. De missie van de BoZt is het creëren van een technisch platform om verbinding te leggen tussen consument, overheden, zwembadexploitanten en toeleveranciers. Een van de werkgroepen van de BoZt is de Expertgroep BoZt waar deelnemers in zitten die de expertise hebben over en inzicht hebben in gewenste en ongewenste chemische, biochemische en fysische processen en hoe deze samenhangen met het zwembadontwerp en de sterk wisselende omstandigheden in zwembadbassins.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.De nieuwe zwemwaterwet
Bij de totstandkoming van de beoogde nieuwe zwemwaterwet heeft de overheid een verscheidenheid aan partijen betrokken. De Expertgroep BoZt heeft tot doel de overheid te adviseren bij de nieuwe zwemwaterwet over de invulling van de minimale chemische, microbiologische, fysische, en ontwerpparameters die, gecombineerd, een water-, lucht, en vloerkwaliteit geven die de veiligheid en het comfort van bezoeker en personeel garandeert. Zij doet dit in overleg met de overheid. De wet is weliswaar nog in de conceptfase en staat dus nog niet vast. Wel is duidelijk dat er zo min mogelijk middelen worden voorgeschreven en vele bestaande middelvoorschriften worden losgelaten. Een verdere invulling, wanneer en waar nodig, kan vervolgens te allen tijde via een ministerieel besluit. Daarvoor is het noodzakelijk dat overheid vereiste kennis in huis heeft of haalt.

Lees het hele artikel in ZwembadBranche #31


advertentie

ZwembadBranche Congres 2024