15 oktober ZwembadBranche Dag

‘Noodzaak van regelgeving evident, maar dan wel praktisch uitvoerbaar’

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opslag van chemicaliën bij zwembaden. Ruim twee jaar na de invoering van het zogenaamde activiteitenbesluit, ook wel BARIM genoemd, zijn er nu ook werkbare documenten voor de zwembadbranche. In de afgelopen twee jaar heeft de zwembadbranche hard gewerkt aan het opstellen en beïnvloeden van deze regels. Op 1 februari 2011 is de definitieve BRL K903/08 vrijgegeven en meteen ook in werking getreden.

Deze BRL regelt de certificering van de bovengrondse chemische opslag, zoals de opslag van stoffen bij zwembaden algemeen beschreven wordt. Helaas is de zwembadbranche het nog steeds op diverse punten oneens met deze BRL K903/08. Onduidelijk is welke mogelijkheden er nog resten om hiertegen in beroep te gaan. In dit artikel gaan we niet verder in op de inhoudelijke details van de regelgeving rondom de opslag van stoffen bij zwembaden, maar wel op het proces hoe deze tot stand is gekomen.

Het is een ieder bekend dat de opslag van chemicaliën bij zwembaden aan regels is gebonden. Waren dat vroeger de zogenaamde P-bladen, tegenwoordig zijn de regels voor opslag vastgelegd in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BARIM). De BARIM is ontstaan als gevolg van het overheidsbesluit tot vermindering van de regeldruk. Met de inwerkingtreding van de BARIM zijn dan ook diverse andere regels komen te vervallen. Ook met betrekking tot de vergunningplicht zijn er zaken veranderd. Er is nu geen milieuvergunning meer nodig voor de opslag van stoffen bij zwembaden, bepaalde uitzonderingen daargelaten. De regels van de BARIM zijn toegelicht in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, welke weer verwijst naar diverse andere documenten. Voor de opslag van chemicaliën bij zwembaden is de BRL K903 het belangrijkste document.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.De BARIM is op 1 januari 2008 in werking getreden. Ten tijde van de inwerkingtreding van de BARIM bestond de BRL K903 al geruime tijd. Versie 07 was op dat moment het gehanteerde document, echter hierin stonden geen eisen voor opslag van stoffen bij zwembaden vermeld. In de BRL K903/07 stonden vooral eisen voor opslag van aardolie producten in stalen tanks. Er stond wel in een artikel dat afgeweken mocht worden van de beschreven regels indien hiervoor een risico inventarisatie en evaluatie opgesteld was welke door Kiwa beoordeeld moest worden. Al snel na de publicatie van de BARIM was duidelijk dat dit voor zwembaden geen werkbare situatie was. In eerste instantie werd dit tegengesproken door Kiwa. Later was ook Kiwa het hiermee eens en werden de handen in een geslagen om tot een oplossing te komen.

Lees het hele artikel in ZwembadBranche nr.27


advertentie

XS2 voor Zwembaden