10 oktober ZwembadBranche Dag

Provinciale Statenverkiezingen: hoe belangrijk vindt men zwemmen en zwemveiligheid?

Op 15 maart zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen en kiezen wij de volksvertegenwoordigers voor onze provincie en natuurlijk ook indirect de leden van de Eerste Kamer. Er staat ook deze keer weer veel op het spel en de kiezer staat voor een belangrijke opgave. Maar hoe kijken de provinciale partijen aan tegen zwemmen en zwemveiligheid en welke speerpunten zijn voor hen van belang. Gaan zij voor het instandhouden van zwembaden, het borgen van de zwemveiligheid, het stimuleren van de natte gymles? Het Kenniscentrum Sport & Bewegen bracht de aandacht voor sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen in kaart en wij keken specifiek naar zwemmen.

Volksvertegenwoordigers van de provincie

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Daarnaast controleren zij de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie dat door hen is gekozen. Tevens kiezen zij de leden van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven. De komende jaren staan zij daarbij voor grote opgaven met vraagstukken op het gebied van woningbouw, klimaat, energie en landbouw. En ook een vitale samenleving is een belangrijk speerpunt, waarbij een grote rol is weggelegd voor sporten en bewegen. Goed beleid voor sport en bewegen is dus van belang. Zeker ook nu blijkt uit het onderzoek naar de Social Return On Investment (SROI) dat dit niet geld kost, maar oplevert. De NLsportraad verwacht dat de opbrengsten van sport en bewegen 2,5 keer hoger zullen zijn dan de kosten.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Hoe denken provinciale partijen over zwemmen?

Waar kunnen zij hun geld dan aan uitgeven voordat zij het dubbel en dwars terugverdienen? Provincies spelen onder meer een doorslaggevende rol bij bovenlokale duurzame sportaccommodaties, het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte, het organiseren van internationale sportevenementen en regionale topsport-opleidingscentra. Om te weten hoe de provinciale partijen er nu instaan, heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de aandacht voor sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen in kaart gebracht. Wij hebben daarbij vooral gekeken naar zwemmen en een aantal highlights over hoe partijen in de provincies denken over zwemmen en zwemveiligheid voor jou op een rij gezet. Wat betekent dit nu voor de zwembranche? Opvallend is dat in elke provincie een partij iets zegt over zwemmen, behalve in Zuid Holland. Geen enkele partij heeft het hierover. Verder is het in elke provincie een enkele partij die het noemt, niet veel als je bedenkt heoveel partijen meedoen, en niet altijd dezelfde. Als het wordt aangestipt, gaat het vaak over het openhouden van het zwembad en verduurzaming. Als enige begon de SP in Noord-Brabant over schoolzwemmen, zij willen dit weer organiseren, en de Christen Unie in Zeeland wil sporteducatie op basisscholen verder stimuleren, met nadruk ook op Zeeuws specifieke sportbeoefening zoals watersport en zwemmen. Zwemmen zowel recreatief of als (top)sport wordt wel door meerder partijen als belangrijk gezien, maar geen enkele partij heeft het expliciet over het borgen van zwemveiligheid.

SP Gelderland

De SP vindt toegang tot een zwembad heel belangrijk en wil dat de provincie met gemeenten afspraken maakt over het openhouden van de zwembaden, indien nodig met tijdelijke steun van de provincie.

PvdA Overijssel

De provincie kan bijvoorbeeld als onderdeel van haar duurzaamheidsambities helpen met het verduurzamen van zwembaden en sporthallen, waardoor exploitatiekosten gedrukt worden. De PvdA wil een goede infrastructuur voor mensen die willen sporten en bewegen zoals fietsen, wandelen, sporten en in het bijzonder zwemmen.

Lees ook: NLsportraad: laat kinderen zwemmen onder schooltijd

SP Groningen

De afgelopen jaren zijn er veel voorzieningen zoals supermarkten, jeugdhonken, dorpshuizen, zwembaden en sporthallen in dorpen verdwenen. Voor de leefbaarheid van het ommeland is het van groot belang dat de provincie gemeenten ondersteunt bij het in stand houden van deze voorzieningen.

Christen Unie Noord-Holland

Voldoende en veilige zwemlocaties (binnen en buiten). De provincie zorgt ervoor dat voor alle locaties de risico’s in kaart zijn gebracht en adequate beheersmaatregelen zijn genomen.

SP Utrecht

Noodlijdende sportclubs en zwembaden kunnen bij de provincie aankloppen voor ondersteuning. Bovenlokale sportvoorzieningen kunnen in aanmerking komen voor provinciale subsidie.

Christen Unie Zeeland

In samenwerking met Sport Zeeland sporteducatie op basisscholen verder te stimuleren, met nadruk op Zeeuws specifieke sportbeoefening zoals watersport en zwemmen.

SP Limburg

We gaan gemeenten helpen bij het openhouden van sportvoorzieningen als openbare zwembaden en sportaccommodaties.

SP Noord Brabant

We gaan betaalbare sport voor álle kinderen stimuleren en brengen het schoolzwemmen terug.


advertentie