Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) klaar en loketten bijna open

Vanmorgen hield minister Koolmees van Sociale Zaken een persconferentie over het steunpakket. Zwembaden en zwemscholen kunnen vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in loonkosten. Koolmees noemt het een uitzonderlijke en forse maatregel, maar verwacht wel dat veel bedrijven en dus ook medewerkers hiermee geholpen zijn. Naast het overeind houden van bedrijven, is het doel behoud van werk en inkomen. Koolmees doet daarom ook een dringend beroep op mensen om zoveel mogelijk alles door te betalen, nu de overheid een deel van de salarissen overneemt. “Zo helpen we elkaar deze periode door.”

Loket open

Vanaf 6 april kunnen zwembaden en zwemscholen een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid neemt dan afhankelijk van het omzetverlies een deel van het salaris van het personeel voor zijn rekening. Vanaf de aanvraag kan het twee tot drie weken duren voordat de werkgever het geld krijgt. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden

  • Voorwaarde is dat een bedrijf kan aantonen over drie maanden tijd een omzetverlies te hebben van minstens 20 procent. De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Er worden ook voorschotten verleend als een bedrijf een inschatting moet maken.
  • Het reguliere salaris moet worden blijven doorbetaald.
  • Er zit een maximum aan, meer dan € 9.538 per maand per werknemer wordt er niet betaald.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoe wordt er gerekend?

  • Loonsom
    Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, worden voor deze regeling niet meegenomen.
  • Omzetverlies
    Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Controle

Achteraf kijkt het UWV of de aangeleverde cijfers kloppen. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, moet de ondernemer het verschil terugbetalen waar vervolgens geen boete op komt. Is het tegenovergestelde het geval en valt de omzet tegen, er is dus meer omzetdaling heeft, volgt er een nabetaling door het UWV.

Kijk voor meer informatie voor NOW bij de overheid

Kijk hier voor meer informatie over het steunpakket
Normec