15 oktober ZwembadBranche Dag

Noord krijgt zwembad dat het verdient

Amsterdam-Noord verdient een goed nieuw zwembad dat past bij de wensen van de zwemmende Noorderling: een echt familiebad. Dat zwembad komt op de bestaande locatie aan de Sneeuwbalweg en de bouw start uiterlijk in 2013. Het bad wordt zuinig in energieverbruik door de aansluiting op het stedelijk warmtenet, het toepassen van zeer goede dak- en gevelisolatie en warmteterugwinning. Het bad komt iets naast de huidige plek te liggen en wordt daarmee een onderdeel van het nieuwe Noorderpark. Uiteindelijk gaat het Floraparkbad dan ook het Noorderparkbad heten. Met deze woorden lichtte portefeuillehouder Sport, Kees Diepeveen woensdag, tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, het strategiebesluit toe dat het dagelijks bestuur eerder deze maand nam over het toekomstige Floraparkbad. De commissieleden omarmden het besluit.

In het coalitieakkoord Bouwen en Verbinden 2010-2014 spreekt het dagelijks bestuur de ambitie uit al ingezette projecten tot uitvoering te brengen. Met het nemen van het strategiebesluit op 8 juni 2010 komt een nieuw zwembad een flinke stap dichterbij. Het strategiebesluit geeft de richting en uitgangspunten aan waar de nieuwbouw aan moet voldoen. Het dagelijks bestuur kiest voor de bouw van een nieuw, duurzaam Floraparkbad op de huidige locatie aan de Sneeuwbalweg. Het bestuur komt daarmee tegelijkertijd tegemoet aan een door de vorige deelraad ingediende motie om de voor- en nadelen voor nieuwbouw op de bestaande locatie in kaart te brengen, ten opzichte van de eerdere plannen op Elzenhagen-Zuid. Na onderzoek bleek renovatie van het bestaande bad uit 1974 vooral uit financieel en milieutechnisch oogpunt geen optie. Een gerenoveerd bad is minder energiezuinig dan nieuwbouw. Om het zwembad snel te kunnen bouwen, laat het dagelijks bestuur het idee los om de bouw te combineren met de realisatie van een nieuwe sporthal. Over de plek van deze sporthal neemt het bestuur later een besluit.

De keuze om op de huidige plek te gaan bouwen heeft een groot aantal voordelen. Op deze plek kan een ligweide en één of meerder buitenbaden mogelijk behouden blijven terwijl in eerdere plannen de buitenfaciliteiten vervielen. Het bestaande peuterbadje wordt onderdeel van het Noorderpark en gratis toegankelijk. De keuze komt ook het milieu ten goede omdat het oude Floraparkbad in de tussenliggende periode al op het stedelijk warmtenet wordt aangesloten. Een keuze voor de huidige locatie is ten slotte financieel aantrekkelijk. Aangezien de kavel al in het bezit is van het stadsdeel moet er geen grond worden aangekocht. Bovendien hoeft er hier, in tegenstelling tot de eerder onderzochte locaties, geen aparte parkeervoorziening gebouwd te worden. De keuze voor nieuwbouw van het Floraparkbad op de bestaande plek valt daarom veel goedkoper uit.
Het dagelijks bestuur streeft ernaar tijdens de nieuwbouw het oude bad in ieder geval gedeeltelijk open te houden. Dit kan omdat het nieuwe bad iets opschuift richting het Noorderpark.

De komende maanden werkt het stadsdeel het strategiebesluit uit tot een investeringsbesluit. Een investeringsbesluit geeft zaken als bouwenvelop en programma aan; omvat het projectbesluit; gaat in op de ontsluiting van het zwembad en schetst het financiële kader. Na goedkeuring van het dagelijks bestuur, wordt dit besluit eind 2010 aan de deelraad voorgelegd. Naar verwachting start de bouw van het nieuwe Floraparkbad uiterlijk in 2013.

(Stadsdeel Amsterdam Noord)


advertentie

VDH Watertechnology