15 oktober ZwembadBranche Dag

De zwembranche niet akkoord met uitkomst CAO onderhandelingen

De zwembadbranche voelt zich bij de recente onderhandelingen over een nieuwe CAO ernstig tekort gedaan door haar belangbehartiger RECRON, zo laat de Bedrijfsgroep Zwembaden weten. Daarom wordt de achterban opgeroepen vooral niet in te stemmen met het tussen RECRON en vakbonden overeengekomen CAO onderhandelingsakkoord. De zwembadbranche vormt met ConeGroup BV, Laco International BV, Optisport Exploitaties BV, Sportfondsen Groep BV en overige zwembadexploitanten de Bedrijfsgroep Zwembaden binnen RECRON. Deze Bedrijfsgroep is met 2 zetels vertegenwoordigd in de ArbeidsvoorwaardenCommissie van RECRON, de commissie die namens de werkgevers in de verblijfsrecreatie (vakantieparken, zwembaden) met de bonden onderhandelt over de collectieve arbeidsvoorwaarden.

Aparte paragraaf
Vanaf 2014 hebben RECRON en vakbonden geen overeenstemming bereikt over een nieuw af te sluiten CAO voor de verblijfsrecreatie. Belangrijk struikelblok is het ontbreken van enige bereidheid bij RECRON om een aparte paragraaf voor de zwembadbranche op te nemen in de nieuwe CAO. De vakbonden vinden een hogere looneis gerechtvaardigd aangezien zij menen dat met name de onder de verblijfsrecreatie vallende vakantieparken zich al geruime tijd in een bedrijfseconomische opwaartse spiraal bevinden. Dit in tegenstelling tot de ook onder de verblijfrecreatie vallende zwembaden. De bedrijfseconomische situatie alsook de vooruitzichten van de branche lijken alles behalve rooskleurig en hierin wordt ook de komende jaren weinig verbetering verwacht.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Onaanvaardbaar
Ondanks dat binnen dezelfde sector van RECRON twee branchecollega’s (vakantieparken en zwembaden) met tegengestelde bedrijfseconomische ontwikkelingen te maken hebben, is RECRON’s Arbeidsvoorwaarden Commissie kortgeleden akkoord gegaan met de door de bonden gestelde eisen. Indien de achterban van werkgevers en werknemers hiermee instemmen komt er dus een nieuwe CAO voor zowel de verblijfsrecreatie als zwembaden. Voor de zwembadbranche is deze gang van zaken onaanvaardbaar. Een te dure CAO leidt tot een verdere verslechtering van de bedrijfsresultaten wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Tevens vindt men dat RECRON de belangen van zwembaden binnen de verblijfsrecreatie onvoldoende heeft weten te behartigen. Dit ondanks de oplossingsgerichte voorstellen, die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen, die zijn gedaan.

Geen vertrouwen
Als gevolg van dit alles heeft men op dit moment weinig tot geen vertrouwen dat RECRON de CAO onderhandelingen voor de zwembaden definitief naar een bevredigend en verantwoord resultaat kan en zal leiden en roept de achterban daarom op niet akkoord te gaan met het voorgestelde onderhandelingsresultaat.Tevens beraadt men zich op de vraag of RECRON uberhaupt nog wel de aangewezen partij is om de belangen van de Nederlandse zwembaden te behartigen. Op korte termijn moet in iedergeval de positie van de branche binnen RECRON structureel worden aangepast, zoniet dan wordt een vertrek van de zwembadbranche uit de RECRON niet uitgesloten.

 
deel op twitter deel op facebook
 
 
 advertentie

VDH Watertechnologyadvertentie

Hellebrekers