Zwemmen en baden onder de Omgevingswet: een update

Het is al een hele tijd geleden dat ik een blog-reeks over zwemmen en baden onder de Omgevingswet heb geschreven. Om precies te zijn, dat was in 2016. Toen was nog niet zoveel bekend. Het enige wat we toen wisten, was dat de Omgevingswet de basis zou leggen voor inhoudelijke regels. Die inhoudelijke regels moesten, ook voor het zwemmen en baden, nog verder worden uitgewerkt. Inmiddels zijn we 3 jaar later…

Het wetgevingsproces

 • 2018: internetconsultatie
  De inhoudelijke regels voor het zwemmen en baden lieten op zich wachten. In 2018 kregen we hier voor het eerst zicht op: de internetconsultatie van het zogeheten (ontwerp) ‘Aanvullingsbesluit zwemmen en baden in waterbassins Omgevingswet’. Eerder was het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in het Staatsblad geplaatst. In het Bal was ruimte gereserveerd voor regels over het zwemmen en baden in waterbassins. De bedoeling was dat deze ruimte later zou worden ingevuld via het genoemde aanvullingsbesluit.
 • 2019: publicatie
  Een jaar later werd het (ontwerp) Aanvullingsbesluit zwemmen en baden in waterbassins Omgevingswet ingevoegd in het zogeheten Invoeringsbesluit Omgevingswet. Hiermee krijgt het zijn definitieve plek in het Bal. Een geconsolideerde versie van het Bal, inclusief de wijzigingen en aanvullingen, werd in mei 2019 gepubliceerd in het kader van de voorhangprocedure. Hiermee bestaat definitief zicht op de nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in waterbassins. Dat wil zeggen… Zolang het wetgevingsproces nog loopt, kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. Ik verwacht echter dat het dan meer punten en komma-werk zal zijn.
 • 2021: inwerkingtreding
  Naar de huidige stand van zaken kunnen we er toch wel van uitgaan dat de nieuwe regelgeving in werking zal treden op 1 januari 2021.

Cursus ‘Borging hygiëne en veiligheid in zwembaden’

Samen met Maarten Keuten verzorg ik sinds september 2019 de cursus ‘Borging hygiëne en veiligheid in zwembaden’. De belangrijkste verandering van het Bzbb is de overgang van een middelvoorschrift naar een doelvoorschrift. Het maakt dan niet meer uit hoe zwembaden gebouwd of geëxploiteerd worden, als ze maar voldoen aan een aantal meetbare kwaliteitsparameters. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovaties, maar ook liggen de verantwoordelijkheden nu nog duidelijker bij de zwembaden in de vorm van de zorgplicht.

 • Risicoscenario’s en beheersmaatregelen
  Om hier invulling aan te geven moeten alle risico’s met significant nadelige gevolgen voor Hygiëne en Veiligheid in kaart worden gebracht en moeten er beheersmaatregelen worden opgesteld. Maar hoe bedenk je risicoscenario’s? En hoe moet je de afweging maken welke risico’s groot of klein zijn en welke onacceptabel. Deze cursus geeft voor al deze vragen kant en klare handvatten zodat de cursisten daar tijdens de cursus al mee aan de slag kunnen. De cursisten krijgen veel documentatiemateriaal die daarbij ondersteunt en een groot deel is ook beschikbaar voor niet-cursisten via Omgevingsweb (onder de tab ‘Wetten’ en ‘Artikelen’).
 • Kennisdelen
  Tijdens de eerste cursusdag was er veel discussie over hoe je de verschillende weegfactoren moet interpreteren. Zwembaden moeten nog veel doen om alle risico’s met significante gevolgen voor de Hygiëne en Veiligheid goed in kaart te brengen. Onderlinge samenwerking binnen de regio’s is daarbij belangrijk en kostenbesparend. De aanwezige managers, adviseurs, technici, zwemonderwijzers en handhavers zorgden voor een breed palet aan meningen dat voor de discussie zeer waardevol is. Een mooi moment dus voor de cursisten en docenten om samen een nieuwe stap te zetten richting een betere borging van Hygiëne en Veiligheid in onze zwembaden.

Meer weten? Nieuwe blog-reeks over zwemmen onder het Bal

Nu (min of meer) definitief zicht bestaat op de nieuwe regelgeving, is het zinvol om eindelijk een nieuwe blog-reeks te starten. Deze reeks gaat over ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in badwaterbassins’, zoals de wetgever dat noemt. Ik zal hierin de nieuwe regelgeving bespreken. Voorlopig doe ik dat aan de hand van de publicatie van mei 2019. Aan bod komt onder meer: de overgang van de huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden naar de omgevingswetgeving, uitgangspunten nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in badwaterbassins en toepassingsbereik nieuwe regelgeving. Maar ook opbouw nieuwe regelgeving en instrumenten (zorgplicht, risicoanalyse en beheersplan).

Deze blog is geschreven door Luc Vosters, gespecialiseerd in juridisch advies en ondersteuning.
“VConsyst”