Achtergrondinformatie naar aanleiding van ongeval zwembad Reeshof

Dinsdag 1 november heeft in zwembad Reeshof een tragisch incident plaatsgevonden. Een geluidsbox is gevallen en heeft een moeder en haar baby geraakt met fatale afloop voor het kindje. De zwembranche is geschokt door dit incident en betreurt het ongeval ten zeerste. Het incident roept vele vragen op over hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit kan worden voorkomen.

Inmiddels heeft de gemeente Tilburg een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Pas wanneer de definitieve resultaten van dit onderzoek bekend worden, is er duidelijkheid te geven over de exacte oorzaak. Naar aanleiding van het incident in Tilburg is er veel discussie binnen de zwembranche, landelijke overheid, provincies en gemeenten over ophangconstructies en bevestigingsmaterialen in overdekte zwembaden. Daarnaast zijn er ook vragen over hoe de verantwoordelijkheden liggen binnen zwembaden en de gemeenten

Door een aantal incidenten in zwembaden, waarbij (delen van) plafonds in overdekte zwembaden zijn neergestort (in Zwitserland en in juni 2001 in Steenwijk), is de aandacht voor (ophang)constructies en bevestigingsmaterialen in overdekte zwembaden sterk toegenomen. De oorzaak van deze ongevallen bleek te liggen in de corrosie van RVS plafondhangers. Deze corrosie wordt veroorzaakt door de combinatie van hoge luchtvochtigheid, chloordampen en de hoge temperaturen in overdekte zwembaden. In het verleden werd ervan uitgegaan dat RVS hiertegen bestand zou zijn, waardoor RVS op grote schaal in zwembaden is toegepast. Door de incidenten en nader onderzoek blijkt RVS echter hiertegen niet bestand te zijn. De corrosie is soms niet zichtbaar, waardoor constructies ‘ineens’ kunnen bezwijken. In een Inspectiesignaal van het (toenmalige) ministerie van VROM staat letterlijk: ‘Standaard RVS-legeringen zijn volstrekt ongeschikt voor gebruik in dragende constructies boven het bassin in overdekte zwembaden’.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Informatie
In 2002 heeft het ministerie van VROM alle gemeenten per brief geïnformeerd over de risico’s van RVS-ophangsystemen. In 2004 heeft het ministerie van VROM, in samenwerking met de zwembranche en diverse deskundigen uit onder andere de metaalindustrie, een ‘Praktijk richtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden’ gepubliceerd. Deze richtlijn bevat een uitgebreide beschrijving van de problematiek en aanwijzingen voor inspectie en onderhoud. In 2008 heeft het ministerie van VROM aanvullend het Inspectiesignaal over de risico’s van stalen (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden gepubliceerd om daarmee het onderwerp nogmaals extra onder de aandacht te brengen bij gemeenten.

Verantwoordelijkheden rond zwembaden
Uit mediaberichtgeving blijkt dat er onduidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is wat betreft zwembaden en wie waarop handhaaft. Daarom een uitleg: er wordt onderscheid gemaakt tussen veiligheid met betrekking tot de constructie (‘het zwembad als gebouw’) en de veiligheid met betrekking tot de inhoud van het gebouw (‘het zwembad als bak water’ en de voorzieningen er omheen, zoals glijbanen, kleedruimten etc). Wat betreft de (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden wordt in het Inspectiesignaal aangegeven dat het hier gaat om de constructieve veiligheid en dat de gebouweigenaar primair verantwoordelijk is voor de veiligheid. Er wordt verwezen naar de Woningwet/ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarin is bepaald dat “de eigenaar van een bouwwerk…. Er zorg voor draagt dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, …. Geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt”. De gemeente heeft de taak toe te zien op de naleving van de Woningwet/Wabo. Gelet op de beschreven risico’s en de vaak grote aantallen bezoekers in zwembaden adviseert de VROM-Inspectie dat gemeenten het toezicht op overdekte zwembaden opnemen in hun verplichte handhavingsbeleidsplan (bron: Inspectiesignaal Risico’s van stalen (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden). Daarnaast is de volgende wetgeving van toepassing op het zwembad:

  • Hygiëne en veiligheid (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, handhavende instantie: de provincies)
  • Legionellapreventie (onder andere Waterleidingbesluit, handhavende instantie: VROM-Inspectie, Waterbedrijven en provincies)
  • Veiligheid speeltoestellen (Besluit attractie- en speeltoestellen, handhavende instantie: nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
  • ARBO – regelgeving (handhavende instantie: Arbeidsinspectie)
  • Wet milieubeheer en bijbehorend Activiteitenbesluit (handhavende instantie: gemeenten)
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (handhavende instantie: gemeenten)

Lees het hele artikel in ZwembadBranche #31


advertentie

Pomaz